Informace ke GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace, se sídlem Paseka č.p. 143, je příspěvkovou organizací obce Paseka, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem mateřské školy je výchovně vzdělávací práce s dětmi.  Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace je správcem osobních údajů dětí, zákonných zástupců dětí mateřské školy a zaměstnanců mateřské školy v rozsahu nezbytném, který je stanoven příslušnými zákony a vyhláškami České republiky, které zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání,

2) zajištění předškolního vzdělávání,

3) ochraně bezpečnosti a zdraví dětí.

Kontaktní adresa správce: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace, Paseka č.p. 143, 78397 Paseka, IČ: 706 459 49, telefon: 585 039 277, e-mail: skolka@obecpaseka.cz, ID datové schránky: vrmkwuz.

Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace - Mgr. Miroslava Kořenková, telefon: 736 773 332 , e-mail:   korenkova.miroslava@zspaseka.cz.

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Paseka, příspěvková organizace vztahují dle příslušných zákonných norem a vyhlášek. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Paseka, příspěvkovou organizací a fyzickými nebo právnickými osobami a také v zájmu ochrany bezpečnosti a zdraví dětí mateřské školy. V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.  

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do osobních práv či oprávněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování a je vždy stanovena zákonem nebo vyhláškou. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou nebo byly ze strany Mateřské školy Paseka, příspěvkové organizace, zpracovávány, právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.