Duhové zprávičky | Základní škola Paseka

Duhové zprávičky

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022
01. 03. 2021
 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ PASEKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do 1.ročníku po školní rok 2021/2022 proběhne pravděpodobně opět jako v loňském roce bez přítomnosti dětí (budoucích prvňáků), a to ADMINISTRATIVNĚ. Pokud by nastala změna a možná přítomnost dětí ve škole, ihned bychom Vás informovali o termínu zápisu.

Zákonní zástupci v termínu od 1.4. do 30.4.2021 podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání níže uvedenými možnostmi.  (Zákonní zástupci dětí, kterým byla povinná školní docházka odložena o jeden školní roku, už žádost nepodávají a děti zápisu se neúčastní.)

1. Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a)    do datové schránky školy:  DS 9v424o;

b)    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

c)     poštou;

d)    osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – proto si předem sjednejte telefonicky schůzku – 725 829 062, respektujte úřední hodiny (pondělí 9.00-10.00, 13.00-15.00,
středa 9.00-12.00);

e)     vhozením žádosti do schránky na budově školy, která je pravidelně vybírána.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu  apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost musí být podepsána! Formuláře k vyplnění jsou součástí tohoto dopisu nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy: www.zspaseka.cz  (dokumenty).

2. Přílohou k žádosti je Dotazník-zápisní list. I ten je nutné vyplnit.

3. Doložení rodných listů - stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem, při odevzdání žádosti poštou či vhozením do schránky školy, rovněž stačí přiložit prostou kopii. V případě osobního podání předložit originál k nahlédnutí.

Žádosti o odklad povinné školní docházky mohou být doloženy stejným způsobem, avšak s dalšími dvěma přílohami -  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízenídoporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pečlivě zvažte doporučení MŠ k případnému odkladu povinné školní docházky, dodatečný odklad by byl pro děti demotivující a stresující.

Mgr. Jana Knápková, ředitelka
Soubory ke stažení:
Žádost o odklad povinné školní docházky 2020.pdf Dotazník - zápisní list 2021.pdf Žádost rodičů o přijetí 2021.pdf

Na výpis novinek